MŠ Letná Důležité informace

Zápis do MŠ pro šk. rok 2022/2023 pro MŠ A. Dvořáka a MŠ Letná

25. 3. 2022

V letošním roce se přihlášky odevzdávají opět běžným způsobem, tedy osobním podáním v termínu:

10.5.2022 od 8.00- 16.30, přestávka od 12.00-13.00

11.5.2022 od 8.00- 15.30, přestávka od 12.00-13.00

V závažných případech, kdy se zákonný zástupce nemůže dostavit v termínu osobního podání, je možné žádost podat distančně, v termínu od 02.-16.5.2022 a to:

osobní datovou schránkou, ID datové schránky MŠ: xgtk39c

emailem s elektronickým podpisem na email: ms.letna@tiscali.cz

poštou, na adresu MŠ, Vrchlabí, Letná 1249

vhozením do schránky MŠ, na adresu MŠ, Vrchlabí, Letná 1249

V tomto případě zákonný zástupce k vyplněné Žádosti přiloží:

prostou kopii nebo sken rodného listu dítěte

doporučení školského poradenského pracoviště (v případě, že se jedná o dítě se specifickou vzdělávací potřebou)

Na obálku a do žádosti uveďte MŠ, kterou preferujete: MŠ Letná, MŠ A. Dvořáka.

V případě, že máte v naší MŠ sourozence, který se bude i v roce 2022/2023 nadále v MŠ vzdělávat, též to, prosím, uveďte.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky, je určen termín zápisu  od 22. června 2022 do 23. června 2022

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 22 червня 2022 року по 23 червня 2022 року

Více informací naleznete v sekci: pro rodiče- dokumenty ke stažení

Lada Junková, ředitelka školy