MŠ Letná Důležité informace

Zápis do MŠ pro šk. rok 2023/2024, pro MŠ A. Dvořáka a MŠ Letná

24. 3. 2023

V letošním roce se přihlášky odevzdávají běžným způsobem, tedy osobním podáním v termínu:

10.5.2023 od 8.00- 16.00, přestávka od 12.00-13.00

11.5.2023 od 8.00- 15.30, přestávka od 12.00-13.00

V závažných případech, kdy se zákonný zástupce nemůže dostavit v termínu osobního podání, je možné žádost podat distančně, v termínu od 02.-16.5.2023 a to:

osobní datovou schránkou, ID datové schránky MŠ: xgtk39c

emailem s elektronickým podpisem na email: ms.letna@tiscali.cz

poštou, na adresu MŠ, Vrchlabí, Letná 1249

vhozením do schránky MŠ, na adresu MŠ, Vrchlabí, Letná 1249

V tomto případě zákonný zástupce k vyplněné Žádosti přiloží:

prostou kopii nebo sken rodného listu dítěte

doporučení školského poradenského pracoviště (v případě, že se jedná o dítě se specifickou vzdělávací potřebou)

Na obálku a do žádosti uveďte MŠ, kterou preferujete: MŠ Letná, MŠ A. Dvořáka.

V případě, že máte v naší MŠ sourozence, který se bude i v roce 2023/2024 nadále v MŠ vzdělávat, též to, prosím, uveďte.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.